Termék értékesítés Általános Szerződési Feltételek

Termék értékesítés Általános Szerződési Feltételek

TERMÉK ÉRTÉKESÍTÉS
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI
Érvényes: 2020. 07. 07-tól

BEVEZETÉS

A jelen Általános Szerződési Feltételek (az „ÁSZF”) a Szelence Korlátolt Felelősségű Társaságtól (székhelye: 2600 Vác Csatamező u. 2., cégjegyzékszáma: 13-09-072260, adószáma: 12141300-2-13) (a „Szelence Kft.”) megrendelt termékek értékesítésére érvényesek.

A jelen ÁSZF-től a Szelence Kft. és a Megrendelő írásban eltérhetnek. A Szelence Kft. és a Megrendelő között létrejött Megrendelésben nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF rendelkezései az irányadók.

I. MEGRENDELÉS

1.1 A Szelence Kft. és a Megrendelő között a Megrendelés a Szelence Kft. ajánlatával és annak a Megrendelő általi elfogadásával, illetve a Megrendelő ajánlatkérésével és annak a Szelence Kft. általi elfogadásával (visszaigazolásával) jön létre. Az ajánlattól eltérő elfogadás, illetve az ajánlatkéréstől eltérő visszaigazolás új ajánlatnak minősül.

1.2 A Megrendelésnek tartalmaznia kell legalább a termékek pontos meghatározását vagy specifikációját, mennyiségét, árát, a teljesítés helyét és a szállítás tervezett határidejét.

1.3 A Megrendeléssel a Szelence Kft-nek és a Megrendelőnek a megrendelés tárgyában korábban tett nyilatkozatai a hatályukat vesztik. A Megrendelés kifejezett eltérő rendelkezése hiányában nem válik a szerződés tartalmává a Szelence Kft. és a Megrendelő korábbi üzleti kapcsolatában megegyezett szokás, a felek egymás között kialakította gyakorlata, sem az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

1.4 A Szelence Kft. megtagadhatja a megrendelést, vagy azt előrefizetéshez vagy biztosíték adásához kötheti, ha a Megrendelőnek lejárt fizetési tartozása van a Szelence Kft-vel szemben, vagy azt a Megrendelő pénzügyi helyzete egyébként indokolja.

II. SPECIFIKÁCIÓ

2.1 A Szelence Kft szavatol, hogy a termékek megfelelnek a Megrendelő által megismert termékspecifikációnak, rendelkeznek a vonatkozó jogszabályokban és a Szelence Kft. és a Megrendelő között kifejezetten megállapodott tulajdonságokkal, így különösen megfelelnek a Megrendelőnek bemutatott és a Megrendelő által megvizsgált mintának. A Szelence Kft. nem vállal ugyanakkor felelősséget azért, hogy a termékek alkalmasak arra a célra, amire a Megrendelő azokat használni szeretné.
Szelence Kft fenntartja a jogát arra, hogy a Megrendelést követően változtasson a termékek összetételén vagy más tulajdonságain, amennyiben azt a jogszabályok módosulása, termékbiztonsági szempontok vagy a Szelence Kft. fontos gazdasági érdeke indokolja, és a módosítás nem befolyásolja lényegesen az áru minőségét és a kikötött műszaki tulajdonságait.

III. ELÁLLÁS

A Megrendeléstől a Megrendelő csak abban az esetben jogosult elállni, ha az elállás jogát a Megrendelés tartalmazza, vagy a Megrendelő az elállással kapcsolatos költségek és károk megfizetéséről a Szelence Kft-vel előzetesen megállapodott.

IV. ÁR

4.1 Az árak a Megrendelésben megadott devizában értendők. A Megrendelésben megadott árak nem tartalmazzák az (i) általános forgalmi adót, és bármely más, a termékek megszerzéséhez, használatához vagy hasznosításhoz kapcsolódó adókat, díjakat és illetékeket (ii) kifejezett eltérő megállapodás hiányában, a termékek szállítási díját, (iii) a termékek csomagolásának díját.

4.2 A Szelence Kft. fenntartja a jogot, hogy a Megrendelés létrejöttét követően annak teljesítéséig a megrendelt termékek árát - a Megrendelő írásbeli értesítése mellett -, egyoldalúan módosítsa, az alábbi esetekben:
(i) a termékek gyártásával, behozatalával, forgalmazásával kapcsolatos adók, díjak vagy illetékek változása (ii) a termékek a jogszabályok változása miatt szükséges módosítása (iii) a termékek a Megrendelő által kért módosítása (ide értve a termék összetételének vagy kivitelének a Megrendelő kérésére történő módosítását) (iv) a termékek gyártásával, behozatalával, forgalmazásával kapcsolatos költségek változása, amennyiben az a szerződéskötéskor nem volt előre látható.

V. FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1 A fizetési feltételek a Megrendelésben kerülnek rögzítésre.

5.2 Jogszabály kötelező rendelkezése, vagy kifejezett eltérő megállapodás hiányában a teljesítésről a Megrendelő teljesítésigazolást nem állít ki. A Szelence Kft. teljesítésigazolás nélkül is jogosult és köteles a leszállított termékekről számlát kiállítani, a Megrendelő pedig köteles a termékek vételárát a számla ellenében megfizetni.

5.3 A Megrendelő a termékek vételárát a Megrendelésben rögzített módon és határidőben köteles megfizetni.
Amennyiben a Megrendelő a fizetéssel késedelembe esik, úgy a Szelence Kft jogosult:

 • a Megrendeléstől elállni és a Megrendelőnek leszállított termékeket visszavenni, és/vagy
 • a Megrendelő részére történő további szállítások felfüggesztésére, és/vagy
 • a Megrendelés szerint még nem teljesített termékek leszállítását előre fizetéshez vagy bármilyen biztosíték adásához kötni, további biztosítékokat kérni, és / vagy
 • késedelmi kamat felszámítására, mely a Magyar Nemzeti Bank mindenkor érvényes alapkamatának kétszerese.

5.4 A Megrendelő a Szelence Kft-vel szembeni tartozásába csak olyan pénzkövetelést jogosult beszámítani, amit a Szelence Kft. elismert, vagy amit a bíróság jogerős határozata megállapított.

VI. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

6.1 A szállítás helye, határideje és a szállítási feltételek a Megrendelésben kerülnek rögzítésre.

6.2 Eltérő megállapodás hiányában a termékek teljesítési helye a Szelence Kft váci telephelye, a termékekkel kapcsolatos kockázat az átadáskor száll át a Megrendelőre.

Amennyiben a teljesítés helye nem a Szelence Kft. váci telephelye, úgy - kifejezett eltérő megállapodás hiányában – a teljesítés helyére történő fuvarozás költsége a Megrendelőt terheli, a termékekkel kapcsolatos kockázat a fuvarozónak való átadáskor száll át a Megrendelőre.
A termékek a Megrendelőnek vagy a fuvarozónak való átadásával egyidejűleg a Szelence Kft. átadja a termékhez tartozó, jogszabály vagy a Megrendelés szerint csatolandó okiratokat, különösen minőségi tanúsítványt, használati utasítást vagy gépkönyvet, a termékre vonatkozó jótállási (garanciális) feltételeket.

6.3 A Megrendelő az átvételkor köteles megvizsgálni a termékek mennyiségét, a termékek csomagolását, illetve azt, hogy a termékeknek nincs az átvétel során látható minőségi hibája. A Megrendelő a mennyiségi hiányt, és a termékek látható minőségi hibájával kapcsolatos igényét köteles feljegyezni a szállítólevélre és azt haladéktalanul, azonban legfeljebb az átvételtől számított 3 napos jogvesztő határidőn belül, írásban köteles bejelenteni a Szelence Kft., továbbá fuvarozó igénybevétele esetén egyidejűleg a fuvarozó felé.

6.4 A Szelence Kft. törekszik a Megrendelés szerinti tervezett szállítási határidő betartására. Ugyanakkor a Megrendelő elfogadja, hogy - kifejezett eltérő megállapodás hiányában - a Megrendelésben rögzített szállítási határidő tájékoztató jellegű, az minden esetben a Megrendeléskor a Szelence Kft. rendelkezésére álló információk, különösen az aktuális gyártási leterheltség, és általános tapasztalat alapján kerül meghatározásra.

A Szelence Kft. jogosult a tervezett szállítási határidőt a késedelem bármely jogkövetkezményének alkalmazása nélkül 60 nappal túllépni.

6.5 A Szelence Kft. előteljesítésre jogosult, vagyis előzetes értesítést követően a termék a tervezett szállítási határidő előtt is leszállítható és átadható a Megrendelő részére.

6.6 Amennyiben a megrendelt termékek oszthatóak, a Szelence Kft. jogosult részletekben teljesíteni, amit a Megrendelő köteles elfogadni.
Amennyiben a Megrendelés szerint vagy jogszabály alapján a Szelence Kft-t a késedelme, hibás teljesítése vagy más szerződésszegése esetén kötbér vagy kártérítés fizetés terheli, arra kizárólag az osztható szolgáltatásnak a szerződésszegéssel érintett része után köteles.

6.7 A Szelence Kft. a termék rendelkezésre állásáról írásban értesíti a Megrendelőt, Amennyiben a Megrendelő az értesítéstől számított 5 napon belül nem veszi át a terméket, illetve nem gondoskodik annak elfuvarozásáról, a Szelence Kft. a Megrendelő kockázatára, tárolási díj és a tárolással kapcsolatos egyéb költségei felszámítása mellett őrzi azt. 15 napot meghaladó késedelem esetén a Szelence Kft. választása szerint követelheti a termék átvételét vagy jogosult - az őrzéssel felmerült tárolási díj és költségek követelése mellett - a Megrendeléstől elállni és a terméket harmadik személy részére értékesíteni. A Megrendelő késedelme vagy az átvétel megtagadása a számla kiállításának nem akadálya.

VII. FELELŐSSÉG, JÓTÁLLÁS

7.1 A Szelence Kft. szavatol, hogy a termék gyártását, behozatalát vagy forgalmazását harmadik személyek szerzői vagy iparjogvédelmi jogai nem korlátozzák, ilyen jogokat a termékek nem sértenek.

7.2 A Szelence Kft. szavatol továbbá, hogy a termék megfelel a Megrendelő által ismert termékspecifikációnak, rendelkezik a vonatkozó jogszabályokban és a Szelence Kft. és a Megrendelő között kifejezetten megállapodott tulajdonságokkal, így különösen megfelel a Megrendelőnek bemutatott és a Megrendelő által megvizsgált mintának, az előbbiek szerint mentes az anyag-, gyártási-, valamint szerelési hibáktól.
A Szelence Kft. nem vállal ugyanakkor felelősséget azért, hogy a termék alkalmas arra a célra, amire a Megrendelő azokat használni szeretné.

7.3 A Szelence Kft. a termékekre jótállást vállal. A jótállás időtartama a termék üzembe helyezésétől számított 12 hónap, azonban legfeljebb a termék átadását követő 18 hónap. A szerződéses jótállás a fogyasztónak minősülő Megrendelő jogszabályból eredő jogait nem érinti.

A jótállás nem terjed ki az alábbi hibákra:

 • a termék normál használatból eredő természetes kopás, illetve a termék kopó-fogyó alkatrészeinek vagy részeinek cseréje, a termék normál működéséhez szükséges üzemanyag, kenőanyag és más folyadékok pótlása,
 • a nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák (ide értve a termék megváltozott üzemi feltételek mellett történő működtetését)
 • a termékbe beépített más alkatrészek, valamint az ilyen alkatrészek beépítésével, a termék átépítésével, feldolgozásával (összeépítésével) vagy más átalakításával összefüggő hibák,
 • a gyártó vagy a Szelence Kft. által ajánlott karbantartások elmulasztásával, továbbá a helytelen karbantartással vagy javítással (pl. a termék használati utasításának, gépkönyvének figyelmen kívül hagyásával, nem megfelelő anyagok használatával) okozott károk,
 • a termék normál működéséből eredő rezgések, zajok, szagok,
 • a külső hatások (különösen víz, tűz, jég, légszennyezés, vegyi anyagok, villámcsapás, földrengés) vagy balesetek (különösen ütközés, törés) okozta károk,
 • harmadik személyek által okozott károk.

7.4 A Megrendelő a jótállási igényét a körülmények által lehetővé tett legrövidebb, azonban legfeljebb a hiba felismerésétől számított 5 napos jogvesztő határidőn írásban köteles bejelenteni a Szelence Kft. felé.

7.5 A Megrendelő elsősorban a hibás termék kijavítására jogosult. Amennyiben a kijavítás nem lehetséges vagy azt a Szelence Kft. nem vállalja, a Megrendelő választása szerint megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy kérheti a termék kicserélést, feltéve, hogy a termék kicserélése nem jár aránytalan többletköltséggel a Szelence Kft. számára, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét és a szerződésszegés súlyát. A Megrendelő a Megrendeléstől csak akkor állhat el, ha a jótállási igény más módon történő teljesítése nem lehetséges.

7.6 A Szelence Kft. által vállalt jótállás tartama – jogszabály kötelező rendelkezése hiányában – a kijavítás határidejével nem hosszabbodik meg, továbbá a jótállás a kicserélt alkatrészekre nem kezdődik újra.

7.7 A Szelence Kft. felelőssége minden esetben a termékben okozott vagyoni károkra korlátozott. A Szelence Kft. a termék hibás teljesítésével okozott más károkért és sérülésekért (különösen termelés vagy profit kiesés miatt elmaradt haszon, költségek, nem vagyoni károk) a felelősségét kizárja.

7.8 A Szelence Kft. a termékek szállítási késedelmével, hibájával, a Megrendelés meghiúsulásával, illetve bármely más szerződésszegéssel kapcsolatos felelősségét a jelen ÁSZF-ben kifejezetten vállalt eseteket meghaladóan - a jogszabályok által engedett legteljesebb mértékben - kizárja.

VIII. TULAJDONJOG

8.1 A Szelence Kft. termék tulajdonjogát a termék vételárának teljes kiegyenlítéséig fenntartja.

8.2 A tulajdonjog-fenntartással érintett terméket a Megrendelő nem jogosult továbbértékesíteni, biztosítékként vagy fedezetként felajánlani, zálogba adni vagy módon megterhelni.

8.3 Amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségének írásos felszólítást követően sem tesz eleget, a Szelence Kft jogosult a Megrendeléstől elállni és a terméket visszavenni, amiben a Megrendelő köteles jóhiszeműen közreműködni, különösen úgy, hogy lehetővé teszi a Szelence Kft. számára a telephelyére, illetve üzemébe történő belépést, és a termék visszaszállítását.

8.4 Amennyiben a felek megállapodása szerint a Megrendelő jogosult a terméket átépíteni, feldolgozni (összeépíteni) vagy másként átalakítani, úgy a Szelence Kft. választása szerint követelheti a termék vételárának megfizetését vagy a Megrendelő munkája értékének megtérítése mellett jogosult a Megrendeléstől elállni és az új dolgot visszavenni.

IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.1 A felek a Megrendelés teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. Ennek során kölcsönösen tájékoztatják egymást minden olyan körülményről, ami a szerződésszerű teljesítést gátolja, vagy akadályozza.

9.2 A felek nem felelnek az olyan szerződésszegésért, amit elháríthatatlan külső erőhatalom (különösen természeti katasztrófák (földrengés, tűzvész, járvány, aszály, fagykár, árvíz, szélvihar, villámcsapás...) vagy bizonyos politikai-társadalmi események (háború, forradalom, felkelés, széleskörű sztrájk ...) okoz (a „vis maior”).

9.3 A felek a Megrendeléshez tartozó kapcsolattartásra kijelölt személyek adatait a Megrendeléssel kapcsolatos értesítések, illetve általánosságban a Megrendelés teljesítése céljából kezelik. Az adatkezelés a céljának eléréshez szükséges ideig és mértékben történik, és az adatkezelés céljából szükséges adatokra - így különösen a kapcsolattartók nevére, levelezési címére, email címére és telefonszámára - korlátozódik. A felek kölcsönösen kijelentik, hogy az adatkezelésről az érintetteket előzetesen tájékoztatják. A felek kötelesek a saját kapcsolattartóik személyes adatában bekövetkezett változásról a másik felet tájékoztatni. A felek kötelesek a másik fél kapcsolattartójának személyes adatát véglegesen és helyreállíthatatlanul törölni/ megsemmisíteni, amennyiben az adatkezelés célja vagy jogalapja megszűnt.

9.4 A felek a Megrendelés teljesítése során vagy azzal összefüggésben tudomásukra jutott adatokat és információkat üzleti titokként kezelik. Üzleti titoknak minősül, amit a másik fél ilyennek minősít, továbbá enélkül is, a fél gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához a félnek méltányolható érdeke fűződik. Az üzleti titok megsértésének minősül az előbbi adatok vagy információk jogosulatlan megszerzése, felhasználása, harmadik személyekkel való közlése vagy nyilvánosságra hozatala, illetve az utóbbi célokra való hozzáférhetővé tétele.

9.5 Amennyiben valamelyik fél a Megrendeléssel kapcsolatos jogát nem gyakorolja, az nem jelenti azt, hogy lemondana annak érvényesítéséről.

9.6 Amennyiben a Megrendelés részben vagy egészen érvénytelen vagy végrehajthatatlan, vagy ilyenné válik, az a Megrendelés többi rendelkezésének érvényességét nem érinti. Ilyen esetben a felek mindent megtesznek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés olyan szabállyal történő helyettesítése érdekében, ami leginkább megfelel a Megrendelés szellemének és a felek a Megrendelés megkötésekor érvényes akaratának.

9.7 A jelen Általános Szerződési Feltételeket a Szelence Kft bármikor egyoldalúan módosíthatja.Szelence Kft.