Szerviz szolgáltatások Általános Szerződési Feltételek

Szerviz szolgáltatások Általános Szerződési Feltételek

SZERVIZ SZOLGÁLTATÁSOK
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI
Érvényes: 2020. 07. 06-tól

BEVEZETÉS

A jelen Általános Szerződési Feltételek (az „ÁSZF”) a Szelence Korlátolt Felelősségű Társaságtól (székhelye: 2600 Vác Csatamező u. 2., cégjegyzékszáma: 13-09-072260, adószáma: 12141300-2-13) (a „Szelence Kft.”) megrendelt javítási és karbantartási szolgáltatásokra érvényesek.

A jelen ÁSZF-től a Szelence Kft. és a Megrendelő írásban eltérhetnek. A Szelence Kft. és a Megrendelő között létrejött Megrendelésben nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF rendelkezései az irányadók.

I. MEGRENDELÉS

1.1 A Megrendelő a gép vagy berendezés a Szelence Kft. szervizébe történő beszállításával vagy a Szelence Kft. más módon történő megkeresésével jelzi igényét a Szelence Kft szolgáltatására.

A Szelence Kft. a bejelentett javítási vagy karbantartási igény alapján felméri a gépet vagy berendezést és - amennyiben arra nem terjed ki a Szelence Kft. által előzetesen vállalt jótállás -, a gép vagy berendezés Szelence Kft szervizésbe érkezését követő 8 munkanapon belül árajánlatot ad a szolgáltatásra. A jótálláson kívüli javítások teljesíthetőségével és határidejével kapcsolatban a Szelence Kft. az árajánlatban nyilatkozik.

Az árajánlat a Megrendelő által bejelentett, valamint a felmérés alapján megállapított és az árajánlatban kifejezetten feltüntetett hibák kijavítására korlátozódik. Egyéb be nem jelentett, és/vagy rejtett, az árajánlatban fel nem tüntetett hibák vonatkozásában a Szelence Kft semmilyen felelősséget nem vállal.
A Megrendelésben feltüntetett hibák jegyzéke nem feltétlenül teljes. Ha a kijavítás során további hibák kerülnek feltárásra, azokról a Szelence Kft. az árajánlat kiegészítésével írásban tájékoztatja a Megrendelőt.
Ha a Megrendelő az árajánlatot az árajánlatban jelzett határidőn – ennek hiányában 30 napon belül - írásban nem fogadja el, a Szelence Kft. ajánlati kötöttsége megszűnik, és jogosult a felmérésért és az árajánlat elkészítéséért a mindenkor érvényes munkaóradíját alapul véve az árajánlatban felmérésre feltüntetett órának megfelelő munkadíjat felmérési díj címén kiszámlázni a Megrendelő felé.
A javítás vagy karbantartás csak a Szelence Kft. ilyen tartalmú kifejezett, írásbeli nyilatkozata hiányában kerül jótállás alapján elvégzésre. Tekintettel arra, hogy a hiba jellege és természete általában csak az felmérést követően állapítható meg, a Megrendelő az felmérési díjat akkor is köteles megfizetni, ha a bejelentett hibára vagy karbantartási igényre nem terjed ki Szelence Kft. által vállalt jótálás, és a Megrendelő az árajánlatot nem fogadja el.

A Megrendelés az árajánlat Megrendelő általi elfogadásával, jön létre. Ez esetben felmérési díjat nem kell külön kifizetnie a Megrendelőnek, mert az része az elfogadott árajánlatnak.

1.2 A Megrendelésnek tartalmaznia kell legalább a szolgáltatás tárgyát (azonosító, megnevezés stb.) és terjedelmét (mire terjed ki a javítási vagy karbantartási szolgáltatás), a szolgáltatás díját és a teljesítés igényelt határidejét, a munka elvégzéséhez szükséges eseti előírásokat, vállalásokat (emelő, daru biztosítása stb.), az alkalmazott paritást és a fizetési feltételeket.

1.3 A Megrendeléssel a Szelence Kft-nek és a Megrendelőnek a szolgáltatás tárgyában korábban tett nyilatkozatai a hatályukat vesztik. A Megrendelés kifejezett eltérő rendelkezése hiányában nem válik a szerződés tartalmává a Szelence Kft. és a Megrendelő korábbi üzleti kapcsolatában megegyezett szokás, a felek egymás között kialakította gyakorlata, sem az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

1.4 A Szelence Kft. megtagadhatja a szolgáltatást, vagy azt előre fizetéshez, biztosíték adásához kötheti, ha a Megrendelőnek lejárt fizetési tartozása van a Szelence Kft-vel szemben, vagy azt a Megrendelő pénzügyi helyzete egyébként indokolja.

II. ELÁLLÁS

A Megrendeléstől a Megrendelő csak abban az esetben jogosult elállni, ha az elállás jogát és feltételeit a Megrendelés tartalmazza, vagy a Megrendelő az elállással kapcsolatos költségek és károk megfizetéséről a Szelence Kft-vel előzetesen megállapodott.

III. DÍJ

3.1 A szolgáltatási díjak a Megrendelésben megadott devizában értendők. A díj tartalmazza a Megrendelésben feltüntetett javítási vagy karbantartási szolgáltatás munkadíját és anyagköltséget, továbbá a felmerési díjat, valamint a felmerült – árajánlatban feltüntetett, Megrendelővel egyeztetett - igénybe vett szolgáltatások díját. A díj minden esetben arra figyelemmel kerül meghatározásra, hogy a jótállás keretében kicserélt alkatrészek a Szelence Kft. tulajdonába kerülnek.
A díj nem tartalmazza az (i) általános forgalmi adót (ii) a gép vagy berendezés a Szelence Kft. szervizébe történő beszállításának díját.

3.2 A Szelence Kft. fenntartja a jogot, hogy a Megrendelés létrejöttét követően annak teljesítéséig a szolgáltatások díját- a Megrendelő írásbeli értesítése mellett -, egyoldalúan módosítsa, az alábbi esetekben:
(i) a szolgáltatással kapcsolatos adók, díjak vagy illetékek változása (ii) a szolgáltatások a jogszabályok változása miatt szükséges módosítása (iii) a szolgáltatás a Megrendelő által kért vagy elfogadott módosítása (ideértve a szolgáltatás terjedelmének, vagy a felhasznált anyagoknak, alkatrészeknek a Megrendelő kérésére történő módosítását) (iv) a felhasznált anyagokkal, alkatrészekkel kapcsolatos költségek változása, amennyiben az a szerződéskötéskor nem volt előre látható.

IV. FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1 A fizetési feltételek a Megrendelésben kerülnek rögzítésre.

4.2 Jogszabály kötelező rendelkezése, vagy kifejezett eltérő megállapodás hiányában a teljesítésről a Megrendelő teljesítésigazolást nem állít ki. A Szelence Kft. teljesítésigazolás nélkül is jogosult és köteles a szolgáltatásról számlát kiállítani, a Megrendelő pedig köteles a szolgáltatás díját a számla ellenében megfizetni.

4.3 A Megrendelő a szolgáltatás díját a Megrendelésben rögzített módon és határidőben köteles megfizetni.
Amennyiben a Megrendelő a fizetéssel késedelembe esik, úgy a Szelence Kft jogosult:

 • a még nem teljesített Megrendeléstől elállni, és/vagy
 • a Megrendelő részére történő további javítások felfüggesztésére, és/vagy
 • a Megrendelés szerint még nem teljesített javítások teljesítését előre fizetéshez vagy bármilyen biztosíték adásához kötni, további biztosítékokat kérni, és / vagy
 • késedelmi kamat felszámítására, mely a Magyar Nemzeti Bank mindenkor érvényes alapkamatának kétszerese.

4.4 A Megrendelő a Szelence Kft-vel szembeni tartozásába csak olyan pénzkövetelést jogosult beszámítani, amit a Szelence Kft. elismert, vagy amit a bíróság jogerős határozata megállapított.

V. SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

5.1 Eltérő megállapodás hiányában a szolgáltatás teljesítési helye a Szelence Kft. váci telephelye. A gépnek vagy berendezésnek a Szelence Kft. szervizébe történő beszállítása a Megrendelőt terheli.

5.2 A Szelence Kft. törekszik a Megrendelés szerinti igényelt teljesítési határidő betartására. Ugyanakkor a Megrendelő elfogadja, hogy - kifejezett eltérő megállapodás hiányában - a Megrendelésben rögzített javítási határidő tájékoztató jellegű, az minden esetben a Megrendeléskor a Szelence Kft. rendelkezésére álló információk, különösen az aktuális szerviz leterheltség, és általános tapasztalat alapján kerül meghatározásra.

A Szelence Kft. jogosult a visszaigazolt teljesítési határidőt a késedelem bármely jogkövetkezményének alkalmazása nélkül 15 munkanappal túllépni.

5.3 A Szelence Kft. előteljesítésre jogosult, vagyis előzetes értesítést követően a javítás vagy karbantartás a tervezett teljesítési határidő előtt is teljesíthető, és a kijavított gép vagy berendezés átadható a Megrendelő részére, aki az előteljesítést az átvétellel elfogadja.

5.4 A kijavítás vagy karbantartás során felhasznált alkatrészek – kifejezett eltérő megállapodás hiányában – az eredeti vagy kicserélt alkatrészekkel azonos minőségű új alkatrészek.

5.5 A jótállás keretében kicserélt alkatrészek - külön díj felszámítása nélkül – a Szelence Kft. tulajdonába kerülnek.
Egyéb javítások esetén a kicserélt alkatrészek a Megrendelő tulajdonában maradnak, azok a kijavítás után átadásra kerülnek a Megrendelőnek, aki köteles azokat a kijavított géppel vagy berendezéssel együtt elszállítani. 15 napot meghaladó átvételi késedelem esetén a Szelence Kft. jogosult a kicserélt alkatrészeket megsemmisíteni és a megsemmisítés költségét a Megrendelőre áthárítani (kiszámlázni).

5.6 A Szelence Kft. a javítás vagy karbantartás teljesítésről írásban értesíti a Megrendelőt. A gépnek vagy berendezésnek a Szelence Kft. szervizéből való elszállítása a Megrendelőt terheli.

Amennyiben a Megrendelő az értesítéstől számított 5 napon belül nem veszi át a kijavított gépet vagy berendezést, illetve nem gondoskodik annak elszállításáról, a Szelence Kft. a Megrendelő kockázatára, tárolási díj és a tárolással kapcsolatos egyéb költségei felszámítása mellett őrzi azt.
15 napot meghaladó átvételi késedelem esetén a Szelence Kft. választása szerint követelheti a kijavított gép vagy berendezés átvételét vagy jogosult - az őrzéssel felmerült tárolási díj és költségek követelése mellett - a kijavított gépet vagy berendezést értékesíteni vagy megsemmisíteni.
A Megrendelő kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul, hogy a Szelence Kft. a gépet vagy berendezést a törvényes zálogjoga alapján nyilvánosan értékesítse, az értékesítés bevételével való elszámolás mellett. Amennyiben az értékesítés 30 napon belül nem vezet eredményre, a Szelence Kft. jogosult a gépet vagy berendezést a vonatkozó környezetvédelmi irányelveknek megfelelően megsemmisíteni, a javítási és tárolási díjak és megsemmisítés költségének megtérítésére vonatkozó igényének fenntartása mellett.
A Megrendelő késedelme vagy az átvétel megtagadása a számla kiállításának nem akadálya és nem mentesíti Megrendelőt a számlafizetési kötelezettsége alól.

VI. FELELŐSSÉG, JÓTÁLLÁS

6.1 A Szelence Kft. az általa végzett javítási vagy karbantartási szolgáltatásra jótállást vállal. A jótállás időtartama a kijavított gép vagy berendezés átvételétől számított 6 hónap, kivéve, ha a Szelence Kft. a az árajánlatban a jótállást kizárta. A szerződéses jótállás a fogyasztónak minősülő Megrendelő jogszabályból eredő jogait nem érinti.

A jótállás nem terjed ki az alábbi hibákra:

 • a kijavított gép vagy berendezés normál használatból eredő természetes kopás, illetve annak kopó-fogyó alkatrészeinek vagy részeinek cseréje, a gép vagy berendezés normál működéséhez szükséges üzemanyag, kenőanyag és más folyadékok pótlása,
 • a nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák (ideértve a kijavított gép vagy berendezés megváltozott üzemi feltételek mellett történő működtetését)
 • a kijavított gépbe vagy berendezésbe beépített más alkatrészek, valamint az ilyen alkatrészek beépítésével, a kijavított gép vagy berendezés átépítésével, feldolgozásával (összeépítésével) vagy más átalakításával összefüggő hibák,
 • a gyártó vagy a Szelence Kft. által ajánlott karbantartások elmulasztásával, továbbá a helytelen karbantartással vagy javítással (pl. a kijavított gép vagy berendezés használati utasításának, gépkönyvének figyelmen kívül hagyásával, nem megfelelő anyagok használatával) okozott károk,
 • a kijavított gép vagy berendezés normál működéséből eredő rezgések, zajok, szagok,
 • a külső hatások (különösen víz, tűz, jég, légszennyezés, vegyi anyagok, villámcsapás, földrengés) vagy balesetek (különösen ütközés, törés) okozta károk,
 • harmadik személyek által okozott károk.

6.2 A Szelence Kft. a jótállás alapján a hibásan kijavított rész vagy a kicserélt hibás alkatrész kijavítására, vagy kicserélésére köteles.

6.3 A Megrendelő a jótállási igényét a körülmények által lehetővé tett legrövidebb, azonban legfeljebb a hiba felismerésétől számított 5 napos jogvesztő határidőn írásban köteles bejelenteni a Szelence Kft. felé.

6.4 A Szelence Kft. által vállalt jótállás tartama - jogszabály kötelező rendelkezése hiányában - a kijavítás határidejével nem hosszabbodik meg, továbbá a jótállás a kicserélt alkatrészekre nem kezdődik újra.

6.5 A Szelence Kft. felelőssége minden esetben a gépben vagy berendezésben okozott vagyoni károkra korlátozott. A Szelence Kft. a szolgáltatás hibás teljesítésével okozott más károkért és sérülésekért (különösen termelés vagy profit kiesés miatt elmaradt haszon, költségek, nem vagyoni károk) a felelősségét kizárja.

6.6 A Szelence Kft. a szolgáltatás késedelmével, hibájával, a Megrendelés meghiúsulásával, illetve bármely más szerződésszegéssel kapcsolatos felelősségét a jelen ÁSZF-ben kifejezetten vállalt eseteket meghaladóan - a jogszabályok által engedett legteljesebb mértékben - kizárja.

VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7.1 A felek a Megrendelés teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. Ennek során kölcsönösen tájékoztatják egymást minden olyan körülményről, ami a szerződésszerű teljesítést gátolja, vagy akadályozza.

7.2 A felek nem felelnek az olyan szerződésszegésért, amit elháríthatatlan külső erőhatalom (különösen természeti katasztrófák (földrengés, tűzvész, járvány, aszály, fagykár, árvíz, szélvihar, villámcsapás, járvány...) vagy bizonyos politikai-társadalmi események (háború, forradalom, felkelés, széleskörű sztrájk ...) okoz (a „vis maior”).

7.3 A felek a Megrendeléshez tartozó kapcsolattartásra kijelölt személyek adatait a Megrendeléssel kapcsolatos értesítések, illetve általánosságban a Megrendelés teljesítése céljából kezelik. Az adatkezelés a céljának eléréshez szükséges ideig és mértékben történik, és az adatkezelés céljából szükséges adatokra - így különösen a kapcsolattartók nevére, levelezési címére, email címére és telefonszámára - korlátozódik. A felek kölcsönösen kijelentik, hogy az adatkezelésről az érintetteket előzetesen tájékoztatják. A felek kötelesek a saját kapcsolattartóik személyes adatában bekövetkezett változásról a másik felet tájékoztatni. A felek kötelesek a másik fél kapcsolattartójának személyes adatát véglegesen és helyreállíthatatlanul törölni/ megsemmisíteni, amennyiben az adatkezelés célja vagy jogalapja megszűnt.

7.4 A felek a Megrendelés teljesítése során vagy azzal összefüggésben tudomásukra jutott adatokat és információkat üzleti titokként kezelik. Üzleti titoknak minősül, amit a másik fél ilyennek minősít, továbbá enélkül is, a fél gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához a félnek méltányolható érdeke fűződik. Az üzleti titok megsértésének minősül az előbbi adatok vagy információk jogosulatlan megszerzése, felhasználása, harmadik személyekkel való közlése vagy nyilvánosságra hozatala, illetve az utóbbi célokra való hozzáférhetővé tétele.

7.5 Amennyiben valamelyik fél a Megrendeléssel kapcsolatos jogát nem gyakorolja, az nem jelenti azt, hogy lemondana annak érvényesítéséről.

7.6 Amennyiben a Megrendelés részben vagy egészen érvénytelen vagy végrehajthatatlan, vagy ilyenné válik, az a Megrendelés többi rendelkezésének érvényességét nem érinti. Ilyen esetben a felek mindent megtesznek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés olyan szabállyal történő helyettesítése érdekében, ami leginkább megfelel a Megrendelés szellemének és a felek a Megrendelés megkötésekor érvényes akaratának.

7.7 A jelen Általános Szerződési Feltételeket a Szelence Kft bármikor egyoldalúan módosíthatja.

Szelence Kft.