Beszerzési Általános Szerződési Feltételek

Beszerzési Általános Szerződési Feltételek

A Szelence Kft.
(a továbbiakban: Megrendelő)
beszerzési általános szerződési feltételei
(a továbbiakban: ÁSZF)
hatályos: 2024. 01.15. napjától

I. Bevezető rendelkezések

1.1 A Megrendelő által harmadik személyektől megvásárolt bármely áru vagy igénybe vett bármely szolgáltatás (a továbbiakban együttesen: Szerződéses Termék), beszerzésére a jelen ÁSZF feltételei vonatkoznak kivéve, ha a Szerződéses Termékre vonatkozó szerződés (a továbbiakban: Beszerzési Szerződés) kifejezetten eltérően rendelkezik. A Beszerzési Szerződésben foglalt, az ÁSZF-fel ellentétes vagy attól eltérő feltételek, egyéb korlátozások kizárólag akkor érvényesek, ha azokat a másik fél és a Megrendelő egyedileg megtárgyalták, és azokat a Megrendelő írásban kifejezetten elfogadta.

1.2 A Megrendelővel szerződő másik fél (a továbbiakban: Szállító) általános szerződési feltételei nem válnak a Beszerzési Szerződés részévé.

II. A Beszerzési Szerződés megkötése

2.1 Amennyiben jogszabály a Beszerzési Szerződésre meghatározott alakot rendel, a Beszerzési Szerződés csak ebben az alakban érvényes. Ellenkező esetben a Beszerzési Szerződés létrejöhet bármely alakban (szóban, e-mail útján) is. Beszerzési Szerződésnek minősülhet bármely megállapodás, annak elnevezésétől (különösen szerződés, megállapodás, megrendelés, egyedi megállapodás, stb.) függetlenül.

2.2 Amennyiben a beszerzés a Megrendelő ajánlatkérésével indul, úgy a Szállító ajánlatának meg kell felelnie a Megrendelő által közölt a Szerződéses Termékkel kapcsolatos követelményeknek, leírásoknak és/vagy műszaki tartalomnak, és írásban kifejezetten tartalmaznia kell az említett követelményektől, leírásoktól és/vagy műszaki tartalomtól való bármely eltérést. A Szerződéses Terméknek alkalmasnak kell lennie a Megrendelő által közölt célra. A Megrendelő ajánlatkérése nem minősül szerződési ajánlatnak (az alapján a Megrendelő nem köteles a szerződést megkötni). A Megrendelő bármely beszerzéssel kapcsolatban az ajánlati kötöttségét kizárja. Ha a Megrendelő a Szállító ajánlatát lényeges kérdésben eltérő tartalommal fogadja el, azt a Megrendelő (új) ajánlatának kell tekinteni.

2.3 A Beszerzési Szerződés akkor jön létre, amikor a Megrendelő és a Szállító valamennyi, bármelyikük számára lényeges kérdésben megállapodtak. A Beszerzési Szerződés létrejöttének minden esetben feltétele a Szerződés Tárgyában, a Megrendelő által fizetendő vételárban vagy díjban és a teljesítés határidejében való megállapodás, és ezek egyértelmű meghatározása, melynek hiányában a szerződés nem jön létre.

2.4 Az írásba foglalt Beszerzési Szerződést a felek cégjegyzésre jogosult vagy kellően igazolt (például az adott Beszerzési Szerződés létrehozására írásban meghatalmazott) képviselőinek kell aláírniuk. A Beszerzési Szerződésnek a feleknek a Beszerzési Szerződés aláírását megelőzően kelt nyilatkozataik (pl. ajánlat, megrendelés, visszaigazolás stb.) is részei, kivéve, ha a Beszerzési Szerződés ettől kifejezetten eltérően rendelkezik. Amennyiben a feleknek a Beszerzési Szerződés aláírását megelőzően kelt nyilatkozataik (pl. ajánlat, megrendelés, visszaigazolás stb.) a Beszerzési Szerződés feltételeitől eltér, a Beszerzési Szerződés rendelkezése az irányadó.

2.5 A felek korábbi üzleti kapcsolatában megegyezett szokás, továbbá a felek között kialakított gyakorlat nem válik a Beszerzési Szerződés részévé. Nem válik továbbá a Beszerzési Szerződés tartalmává semmilyen, az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokások sem.

III. A Szerződés Tárgyának minősége

3.1 A Szerződéses Termékkel szemben támasztott követelményekre különösen a Ptk. szerződések teljesítésére vonatkozó általános rendelkezései (6:123.; 6:124.; 6:125.; 6:126.; 6:128.; 6:129. §) irányadók. A Szállító szavatolja, hogy a Szerződéses Termék megfelel a Megrendelő által közölt, a Szerződéses Termékkel kapcsolatos követelményeknek, leírásoknak és/vagy műszaki tartalomnak, és alkalmas a Megrendelő által közölt célra. Kivéve, ha a Beszerzési Szerződés ettől kifejezetten eltérően rendelkezik.

3.2 A Szállító biztosítja továbbá, hogy a Szerződéses Termék kialakítása, tervezése, konstrukciója, felületkezelése, címkézése és csomagolása biztonságos és az egészségre nem jelent kockázatot.

3.3 Amennyiben a jogszabályok azt előírják, úgy a Szerződéses Termékre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatot és/vagy a Szerződéses Termék megfelelőségét alátámasztó dokumentációt legkésőbb a Szerződés Tárgyával együtt át kell adni a Megrendelőnek, ellenkező kikötés hiányában oly módon, hogy azokat elektronikusan kell megküldeni a szelence@szelencekft.hu e-mail címre.

3.4 A Szállító a Szerződéses Termék hiánytalan átadása érdekében köteles valamennyi olyan összetevőt (alkotórészt) és kiegészítő szolgáltatást biztosítani, amely a Szerződéses Termék rendeltetésszerű, és a Megrendelő által a Szállítóval közölt céljának megfelelő használatához szükségesek, abban az esetben is, ha ezek a Beszerzési Szerződésben kifejezetten nincsenek feltüntetve. A Beszerzési Szerződés eltérő rendelkezése hiányában a Szerződéses Termék ellenértéke (vételára vagy díja) tartalmazza valamennyi ilyen összetevő (alkotórész) és kiegészítő szolgáltatás árát vagy díját.

IV. A számítógépes programokra vonatkozó különleges rendelkezések

4.1 A Szállító szavatolja, hogy az általa a Beszerzési Szerződés keretében leszállított számítógépes programok – függetlenül attól, hogy a Szállító vagy harmadik személyek által fejlesztett szoftverekről van szó – esetében a Megrendelőt megilleti a korlátozásmentes felhasználás joga, kivéve a jogszabályban írt vagy a Beszerzési Szerződésben rögzített korlátozásokat. A számítógépes programok díja a Megrendelő minden további fizetési kötelezettség nélkül, bármely területi és időbeli korlátozás nélküli, harmadik személy részére átruházható jogot biztosít a leszállított szoftver felhasználására és használatára. A felhasználási jog magában foglalja többek között a leszállított szoftver használatát, többszörözését, forgalmazását, terjesztését, átdolgozását, előadás során történő felhasználását, bármilyen más módon történő nyilvánosságra hozatalát, illetve azokból bármilyen származékos mű létrehozását is, továbbá a Megrendelő jogosult a felhasználására harmadik személynek engedélyt adni.

4.2 A Szállító szavatolja, hogy harmadik személynek a leszállított szoftverrel kapcsolatban nincs olyan joga, amely a Megrendelő felhasználási jogát részben vagy egészben akadályozza, korlátozza vagy kizárja.

4.3 Amennyiben a Beszerzési Szerződés tárgya valamilyen IT műszaki támogatás (szoftverhasználat vagy szoftverhibák elhárítása, hardverhasználat vagy hardverhibák elhárítása), a Szállító köteles a szolgáltatást (a hibafeltárást) a Megrendelő jelzésétől számított 24 órán belül megkezdeni és 72 órán belül befejezni, valamint egyidejűleg közölni a Megrendelővel a hiba jellegét és a hiba kijavításához szükséges időt. A fentiek megszegése esetén a Szállító kötbér fizetésére köteles a Megrendelő felé. A kötbér mértéke a felek ellenkező megállapodás hiányában: 150.000,-Ft /óra (a késedelem minden megkezdett órájára) A Megrendelő a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát is a Szállítóval szemben [Ptk. 6:187. § (3)].

4.4 Amennyiben a Beszerzési Szerződés tárgya valamilyen információtechnológia szolgáltatás – különösen, de nem kizárólagosan IT tervezési- fejlesztési szolgáltatás, vagy IT műszaki támogatás, és a Szerződéses Termék a Megrendelő számítógépes rendszerében – különösen a rendszer leállásával vagy más meghibásodásával, a rendszer kapacitásának, képességeinek romlásával vagy módosulásával, a számítógépes rendszerben tárolt adatok teljes vagy elvesztésével – kárt okoz, a Szállító kötbér fizetésére köteles a Megrendelő felé. A kötbér mértéke a felek ellenkező megállapodás hiányában:

 • - A rendszer leállása esetén: 150.000, -Ft /óra (a leállás minden megkezdett órájára)
 • - Teljes adatvesztés esetén: 50.000.000, -Ft
 • - Részleges adatvesztés esetén: 10.000.000, -Ft / alkalom 2Gigabite-ig. Felette minden Gigabite után 2.000.000, -Ft
 • - A rendszer kapacitásának, képességeinek romlásával vagy módosulása esetén 10.000, -Ft /felhasználó/nap (az eredeti állapot helyreállításáig)

A Megrendelő a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát is a Szállítóval szemben [Ptk. 6:187. § (3)].

V. Szállítás, a Szerződéses Termék átadása a Megrendelő részére

5.1 A Szállító kizárólag akkor jogosult előteljesítésre vagy részletekben teljesíteni, ha ezt a Beszerzési Szerződés megengedi, vagy ehhez a Megrendelő kifejezetten hozzájárult. A Megrendelő a Szállító szerződésszegése esetén a jogszabályban írt vagy a Beszerzési Szerződésben kikötött őt megillető jogokat akkor is a Szerződéses Termék, illetve a Beszerzési Szerződés egésze vonatkozásában gyakorolhatja, ha a részteljesítéshez hozzájárult.

5.2 Ha a Beszerzési Szerződés a Szerződéses Termékre érvényes szállítási és teljesítési feltételeket valamely Incoterms paritásra hivatkozással rögzíti, az alatt az INCOTERMS 2020 feltételeit kell érteni.

5.3 Eltérő kikötés hiányában a Szerződés Tárgyának teljesítési helye a Megrendelő telephelye.

5.4 Ha a teljesítésre nem a Megrendelő telephelyén kerül sor, úgy a Szállító köteles a teljesítésről előzetes értesítést küldeni a Megrendelőnek a Beszerzési Szerződésben megjelölt címére.

5.5 A Beszerzési Szerződés eltérő rendelkezése hiányában a Szerződéses Termék ellenértéke (vételára vagy díja) tartalmazza valamennyi a Szerződéses Termék rendeltetésszerű használatához szükséges összetevő (alkotórész) és kiegészítő szolgáltatás árát vagy díját. Amennyiben a Beszerzési Szerződés eltérően nem rendelkezik, a Szerződéses Termék ellenértéke (vételára vagy díja) tartalmazza a Szállító részéről a szállítással és a teljesítéssel kapcsolatban felmerülő összes költséget és kiadást, ideértve különösen, de nem kizárólagosan minden, a csomagolással, biztosítással, fel- és kirakodással kapcsolatos költséget, adót, vámot, díjat, bármely más közterheket és a teljesítéshez szükséges engedélyek költségét.

5.6 Szállító köteles a veszélyes árukat a nemzeti és nemzetközileg érvényes rendelkezések szerint saját költségére csomagolni, jelzéssel ellátni és feladni. Amennyiben a teljesítéséhez behozatali vagy kiviteli engedélyekre vagy bármely más hivatalos engedélyre vagy harmadik személy jóváhagyására vagy hozzájárulására van szükség, azt a Szállító köteles beszerezni.

5.7 Amennyiben a Beszerzési Szerződés eltérően nem rendelkezik, a Szerződés Tárgyával kapcsolatos kárveszély annak átadásakor száll át a Megrendelőre.

5.8 Eltérő kikötés hiányában, a Szerződéses Termék tulajdonjoga az átadásakor száll át a Megrendelőre, harmadik személyek biztosítéki jogaitól mentesen. A Szállító szavatolja, hogy a Megrendelő a Szerződéses Terméken legkésőbb annak vételára vagy díja teljes megfizetésekor harmadik személy jogától vagy más korlátozásoktól mentes tulajdonjogot, jogot vagy követelést szerez.

5.9 A Szállító köteles

 • a Szerződéses Terméket a Megrendelő utasításainak és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően csomagolni, megjelölni és feladni oly módon, hogy a Szerződéses Termék sértetlenül érkezzen meg a teljesítés helyére;
 • a teljesítéskor vagy azt megelőzően a Megrendelő részére átadni a Szerződéses Termékkel kapcsolatos valamennyi üzemeltetési és biztonsági utasítást, a jól láthatóan elhelyezett figyelmeztető feliratokat és a Szerződéses Termék rendeltetésszerű használatához, megfelelő karbantartásához és javításához szükséges valamennyi egyéb információt. A Szállító felelős azért, hogy saját közreműködői (pl. alvállalkozói) - ideértve a Szállító és/vagy alvállalkozói által megbízott fuvarozókat is beleértve – betartsák a jelen ÁSZF-nek a szállításra vonatkozó feltételeit.
 • amennyiben a Szerződéses Termékkel kapcsolatban a Megrendelő telephelyén szerelési vagy telepítési munkákat, karbantartást, vizsgálatot, javítást és/vagy egyéb munkákat kell végezni, betartani és a közreműködőivel betartatni minden, a Megrendelő telephelyén (vagy amennyiben a teljesítés helye a Megrendelő telephelyétől eltér, a teljesítés helyén) érvényes munkavédelmi előírást, szabályzatot és a Megrendelő ezzel kapcsolatos utasításait, valamint megtéríteni a Megrendelőnek minden, az előbbi rendelkezés megszegésével okozott kárt (különösen, harmadik személy vagy hatóság által a Megrendelővel szemben alkalmazott kötbért, bírságot, vagy bármely más költséget vagy kárt).

5.10 A Megrendelő a Szerződéses Terméket az átvételkor kizárólag mennyiségi szempontból és kizárólag a teljesítés körülményei alapján elvárható mértékben köteles ellenőrizni. Amennyiben a Szállító a Beszerzési Szerződésben meghatározottól eltérő mennyiséget szállít le, és az eltérést a Megrendelő az átvételkori ellenőrzés során felfedezi, a Szerződéses Termék átvételét megtagadhatja, és a Szerződéses Terméket (vagy annak a meghatározott mennyiséget meghaladó részét) a Szállító kockázatára és költségére visszaküldheti a Szállítónak. Amennyiben a Megrendelő a Beszerzési Szerződésben meghatározottól eltérő mennyiségű Szerződéses Terméket átveszi, a Szállító a számláját a kiszállított mennyiségnek megfelelően állítja ki vagy módosítja, anélkül, hogy ez érintené a Megrendelőnek azt a jogát, hogy a hiányzó mennyiség leszállítását követelje.

5.11 A Megrendelő a Szerződéses Termék minőségi megvizsgálására az átvételkor nem köteles, kivéve, ha a Beszerzési Szerződés ettől kifejezetten eltérően rendelkezik. Amennyiben a Megrendelő a Szerződéses Terméket az átvételkor minőségi szempontból megvizsgálja, az semmilyen módon nem korlátozza és nem akadályozza a Megrendelő jótállási, szavatossági vagy a Szállítóval szembeni, a hibás teljesítéssel kapcsolatos bármely jogának az érvényesítését.

5.12 Amennyiben a Szerződéses Termék átadása a Szállító érdekkörébe tartozó okból nem volt lehetséges, a Szállító köteles a saját költségén és veszélyére megőrizni a Szerződéses Terméket.

5.13 A Szállító a teljesítés érdekében köteles:

 • szakképzett, megfelelő képesítéssel és gyakorlattal rendelkező munkaerőt alkalmazni,
 • teljes mértékben együttműködni a Megrendelő képviselőivel és egyéb közreműködőivel a teljesítés érdekében,
 • megszerezni és a Beszerzési Szerződés tartama alatt fenntartani a teljesítéshez szükséges valamennyi engedélyt, jóváhagyást és hozzájárulást, valamint
 • betartani valamennyi vonatkozó jogszabályt, a Szerződéses Termékre vonatkozó szabványokat, a Megrendelő telephelyén érvényes munkavédelmi és biztonsági szabályzatot és követni a Megrendelő jogszerű utasítását.

VI. Fizetési feltételek

6.1 A Szerződéses Termék teljesítését szállítólevéllel vagy teljesítési igazolással kell igazolni, amit a Szállító csatolni köteles a számlája mellé.

6.2 Amennyiben a Szállító elektronikus számlát állít ki, annak megküldési címe: szelence@szelencekft.hu és szne.z.magdolna@szelencekft.hu; e-mail útján megküldendő számlák megküldési címe: szelence@szelencekft.hu és szne.z.magdolna@szelencekft.hu; a papír alapú számlák megküldési címe: 2600 Vác, Csatamező út 2.

6.3 A számlákat a jogszabályban írt és a Beszerzési Szerződésben kikötött alakisággal kell kiállítani és mellékletekkel kell ellátni. Abban az esetben, ha a számla nem felel meg a fentieknek, a Megrendelő jogosult a szabályszerű számla megküldését kérni. A szabályszerű számla beérkezéséig a számlatartozás nem válik esedékessé, a Megrendelő a vételár vagy díj megfizetésével nem esik késedelembe.

6.4 A Szállító a Szerződéses Termékhez minden esetben köteles hiánytalanul mellékelni a Szerződéses Termék rendeltetésszerű használatához, felhasználáshoz (be- vagy összeépítéséhez), telepítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges összes dokumentumot, utasítást, rajzot és egyéb dokumentációt, amelyekre a Megrendelőnek a Szerződéses Termék használatához, üzembe helyezéséhez, összeszereléséhez, feldolgozásához, tárolásához, üzemeltetéséhez, karbantartásához, ellenőrzéséhez és javításához szüksége lehet. Ellenkező kikötés hiányában minden fenti dokumentumot, utasítást, rajzot és egyéb dokumentációt elektronikusan kell megküldeni a szelence@szelencekft.hu e-mail címre. A Szállító minden esetben köteles a Szerződéses Terméken vagy a dokumentációban külön feltüntetni a Szerződéses Termék gyártójának, importőrének vagy forgalmazójának a nevét, ha az nem a Szállító. A Szállító számla kiállítására a Szerződéses Termék és a fenti dokumentáció átadását követően jogosult.

6.5 A Szállító számlájának a Megrendelő általi kifizetése nem jelenti a teljesítés szerződésszerűségének elismerését, és nem jelent joglemondást a Megrendelő bármely jogáról (különösen a túlfizetések vagy tévesen kifizetett összegek, Szállítótól való visszakövetelés jogáról); és nem korlátozza vagy akadályozza a Megrendelő jótállási, szavatossági, vagy a Szállítóval szembeni, a hibás teljesítéssel kapcsolatos bármely jogainak az érvényesítését.

6.6 Fizetési késedelme esetén a Megrendelő a késedelem idejére, azaz a késedelembe esés napjától a tényleges fizetés napjáig referencia kamatláb +6% mértékű kamatot fizet.

VII. A teljesítés határideje; késedelem

7.1 A Teljesítés határideje a Beszerzési Szerződésben kerül meghatározásra. A Szállító a Szerződéses Terméket a teljesítési határidőben köteles a Megrendelőnek átadni. A Szállító a teljesítési határidőben teljesít, ha a Szerződéses Termék a teljesítési határidő napján - előteljesítés kikötése vagy a Megrendelőnek az előteljesítéshez való hozzájárulása esetén – a teljesítési határidő napjáig a teljesítés helyén a szokásos nyitvatartási időben hiánytalanul és hibátlanul a Megrendelő rendelkezésére áll.

7.2 Amennyiben a Szállító előre látható okból nem fog tudni a teljesítési határidőben teljesíteni, ezt írásban haladéktalanul közölnie kell Megrendelővel, a késedelem okának és várható időtartamának megadásával. Az előzetes szerződésszegésre a Ptk. 6:151. §-t is alkalmazni kell.

7.3 Eltérő kikötés hiányában, ha a Szállító a teljesítési határidőt elmulasztja, felróhatóságára tekintet nélkül köteles a Megrendelőnek kötbért fizetni. A kötbér összege a késedelem minden megkezdett napjára a Szerződéses Termék értékének (vételárának, díjának) 2 %-a naponta, de legfeljebb a Szerződéses Termék értékének 25 %-a. A kötbér megfizetése nem mentesíti a Szállítót a teljesítés alól. Amennyiben a Szállító késedelme meghaladja a 10 napot, a Megrendelő jogosult a Beszerzési Szerződéstől elállni. A Megrendelő elállása esetén a kötbér összege a Szerződéses Termék értékének (vételárának, díjának) 35 %-a. Az elállás esetére szóló kötbér érvényesítése a késedelmi kötbér egyidejű érvényesítését kizárja (a Szállító által már megfizetett késedelmi kötbér abba beszámít). A Szállító kijelenti, hogy az előbbi kötbéreket nem tekinti túlzott mértékűnek. Megrendelő ezen túlmenően gyakorolhatja a Ptk. alapján szerződésszegés esetére őt megillető jogokat (különösen Ptk. 6:137. -6:140. §). A Megrendelő a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát is a Szállítóval szemben [Ptk. 6:187. § (3)].

7.4 A Szállító előteljesítését a Megrendelő jogosult visszautasítani. Az előteljesítés elfogadása esetén a Megrendelő fenntartja annak jogát, hogy az ebből eredő többletköltségeket - mint például különösen, de nem kizárólagosan, raktározási költségek -, a Szállító felé leszámlázza.

7.5 Eltérő kikötés hiányában, ha a Szállító a teljesítési határidőben hibásan teljesít, felróhatóságára tekintet nélkül köteles a Megrendelőnek kötbért fizetni. A kötbér összege a Termék értékének (vételárának, díjának) 25 %-a. A kötbér megfizetése nem mentesíti a Szállítót a teljesítés alól. Amennyiben a Szállító a hibát 10 napot meghaladóan nem orvosolja, a Megrendelő jogosult a Beszerzési Szerződéstől elállni. A Megrendelő elállása esetén a kötbér összege a Szerződéses Termék értékének (vételárának, díjának) 35 %-a. Az elállás esetére szóló kötbér érvényesítése a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötbér egyidejű érvényesítését kizárja (a Szállító által már megfizetett, a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötbér abba beszámít). A Szállító kijelenti, hogy az előbbi kötbéreket nem tekinti túlzott mértékűnek. Megrendelő ezen túlmenően gyakorolhatja a Ptk. alapján szerződésszegés esetére őt megillető jogokat (különösen Ptk. 6:137. -6:140. §). A Megrendelő a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát is a Szállítóval szemben [Ptk. 6:187. § (3)].

VIII. Jótállás, Szavatosság

8.1 Amennyiben a Beszerzési Szerződés eltérően nem rendelkezik, Szállító a Szerződés Termékre a Beszerzési Szerződésben rögzített, de - a Szerződéses Termék értékétől (vételárától, díjától) - függően legalább az alábbi tartamú jótállást vállal: 24 hónap A jótállás kezdő időpontja a Szerződéses Termék továbbértékesítése esetén a végfelhasználónak való átadás, a Szerződéses Termék a Szállítóval közölt célra történő felhasználása (például be- vagy összeszerelése, telepítése) esetén az üzembe helyezés napjával kezdődik.

8.2 A Szállítónak a Szerződéses Termékkel kapcsolatos szavatosságra és a hibás teljesítésre különösen a Ptk. 6:157.; 6:159-6:167.; 6:175-6:178. §-ai irányadók azzal az eltéréssel, hogy a Megrendelő kellékszavatossági igénye a szerződésszerű teljesítéstől számított 2 (kettő) év alatt évül el. Amennyiben a Szerződéses Termék továbbértékesítése esetén a végfelhasználó szavatossági igénnyel lép fel a Megrendelővel szemben, a Megrendelő a Szállítóval szembeni kellékszavatossági igénye elévülését követően is szavatossági igénnyel élhet a Szállító felé, a vele szemben támasztott (végfelhasználói) szavatossági igény rendezését követő 6 hónapon belül.

8.3 A Szerződés Tárgyának továbbértékesítése, vagy a Szerződéses Termék a Szállítóval közölt célra történő felhasználása esetén, amennyiben a végfelhasználó jótállási vagy szavatossági igénnyel lép fel a Megrendelővel szemben, a Megrendelő arról a Szállítót értesíti. A Szállító ugyanakkor köteles a Megrendelőnek megadni minden, az előbbi igénnyel szembeni védekezéshez szükséges adatot és információt, a Megrendelő rendelkezésére bocsájtani a Szerződéses Termékkel kapcsolatos valamennyi releváns dokumentációt, a Megrendelő kérésére elvégezni azokat a vizsgálatokat és méréseket, amik az igénnyel szembeni védekezéshez és/ vagy a Megrendelőnek a felelősség alóli kimentéséhez szükségesek, és általánosságban mindenben együttműködni a Megrendelővel az igény megvizsgálása és megválaszolása érdekében.

IX. Termékfelelősség, Felelősség a szerződésszegéssel okozott károkért

9.1 A Szállító termékfelelősségére a Ptk. 6:550.-6:559. §-ai irányadók. Amennyiben olyan tények jutnak a Szállító tudomására, amelyek termékfelelősséghez kapcsolódó követelésekhez vezethetnek (beleértve a Szerződéses Termék vagy annak bármely része által máshol okozott haláleset, személyi sérülés vagy vagyoni kár és/vagy veszteség miatti felelősséget), a Szállító köteles arról a Megrendelőt késedelem nélkül írásban értesíteni.

9.2 Amennyiben bármely harmadik személy a termékfelelősség alapján vagy címén igényt érvényesít a Megrendelővel szemben, a Megrendelő arról a Szállítót értesíti. A Szállító ugyanakkor köteles a Megrendelőnek megadni minden, az előbbi igénnyel szembeni védekezéshez szükséges adatot és információt, a Megrendelő rendelkezésére bocsájtani a Szerződéses Termékkel kapcsolatos valamennyi releváns dokumentációt, a Megrendelő kérésére elvégezni azokat a vizsgálatokat és méréseket, amik az igénnyel szembeni védekezéshez és / vagy a Megrendelőnek a felelősség alóli kimentéséhez szükségesek, és általánosságban mindenben együttműködni a Megrendelővel az igény megvizsgálása és megválaszolása érdekében. A Szállító szükség szerint hozzáférést biztosít a Szállító telephelyéhez és / vagy alvállalkozóihoz és más közreműködőihez, és mindent megtesz annak érdekében, hogy támogassa a Megrendelőt az igényérvényesítéssel kapcsolatban.

9.3 A Szállító elsősorban a Ptk. 6:142-6:143. §-ai alapján felel a szerződésszegéssel okozott károkért.

9.4 A Szállító a saját költségén megköti és fenntartja az általa, az alkalmazottai és/vagy az alvállalkozói, és más közreműködői által a Beszerzési Szerződés teljesítése során, vagy azzal kapcsolatban okozott károk fedezetéül szolgáló, a Megrendelő által megjelölt összegre szóló felelősségbiztosítást. A Szállító a Megrendelő kérésére másolatban a Megrendelő rendelkezésére bocsátja a biztosítási kötvényt és tájékoztatja a Megrendelőt az egyes káreseményekkel kapcsolatos fedezetre vonatkozó adatokról.

X. Titoktartás

10.1 A Szállító köteles a feleknek a Beszerzési Szerződést megelőző nyilatkozataival, a Beszerzési Szerződéssel és a Szerződéses Termékkel összefüggésben vagy a Beszerzési Szerződés teljesítése során vele közölt vagy más módon a tudomására jutott adatokat és információkat bizalmasan kezelni. Üzleti titok továbbá a Megrendelő gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó, titkos – egészben, vagy elemeinek összességeként nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető –, ennélfogva vagyoni értékkel bíró tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás is. Üzleti titoknak minősül az azonosításra alkalmas módon rögzített, műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, megoldás, tapasztalat vagy ezek összeállítása is (védett ismeret – know-how).

10.2 A Szállító az üzleti titkot kizárólag a teljesítés céljából használhatja, és azt kizárólag azon alkalmazottai és vagy alvállalkozói és más közreműködői számára adhatja át, akiknek az üzleti titokra a Beszerzési Szerződés teljesítése érdekében szükségük van, a jelen titoktartási rendelkezések betartására való kötelezés mellett. 10.3 A Szállító az üzleti titkot más módon nem jogosult felhasználni, harmadik személyeknek átadni, hozzáférhetővé tenni vagy nyilvánosságra hozni. A Szállítót felelősség terheli mindazokért a károkért, amelyek Megrendelőnél a jelen pontban meghatározott kötelezettség megszegéséből keletkeznek.

10.4 A titoktartásra vonatkozó rendelkezések a Beszerzési Szerződés megszűnése után is hatályban maradnak.

XI. Adatvédelem

11.1 A felek a másik fél nevében aláíró személyek adatait jogos érdekből, a másik fél kapcsolattartóinak adatait a másik fél jogos érdekéből, a Beszerzési Szerződés fennállása során a teljesülés elősegítése érdekében kezelik, a szerződés megszűnésétől számított 1 évig.

11.2 Az aláíró, valamint a kapcsolattartó személyeket (a továbbiakban: érintettek) a másik Fél vonatkozásában a GDPR rendelkezései alapján az alábbi jogok illetik meg:

 • gyakorolhatják a kezelt személyes adatokhoz való hozzáférés jogát, illetve kérhetik azok helyesbítését, valamint tiltakozhatnak az adatkezelés ellen;
 • amennyiben nem kerültek törlésre a kezelt személyes adatok jelen szerződés megszűnését követő 1 év elteltével, kérhetik a kezelt személyes adatok törlését;
 • kérhetik az adatkezelés korlátozását.

Az érintettek a jogaikat másik fél kapcsolattartóján keresztül gyakorolhatják. Amennyiben az érintetteknek kifogásuk merül fel az adatkezelés kapcsán, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak az alábbi elérhetőségeken:

 • Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
 • Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 • Telefon: +36 (30) 683-5969
 • + 36 (30) 549-6838
 • +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

11.3 A felek kijelentik, hogy az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást a Beszerzési Szerződés megkötésekor egyeztetik az érintettekkel. A Szállító vállalja, hogy a Beszerzési Szerződés szerinti kapcsolattartóját, képviseletre jogosult személyét megfelelően tájékoztatja az adatainak a Megrendelő által történő kezeléséről. A Szállító kijelenti és szavatolja, hogy a Megrendelőtől kapott személyes adatokat az adatvédelmi jogszabályoknak és a Beszerzési Szerződésnek megfelelően kezeli.

11.4 Amennyiben a Szállító a Beszerzési Szerződés alapján a Megrendelő Adatfeldolgozójának minősül, akkor a felek az adatkezelés tárgyában külön adatfeldolgozói megállapodást kötnek.

XII. A Beszerzési Szerződés megszűnése

12.1 A Megrendelő a jogszabályban írt és a Beszerzési Szerződésben rögzített elállási jogán túl jogosult a Beszerzési Szerződéstől egyoldalú írásbeli nyilatkozatával elállni, amennyiben a Szállító:

 • - neki felróható, illetve az ő érdekkörében felmerülő okból a teljesítéssel 10 napot meghaladó késedelembe esik,
 • - nem a Beszerzési Szerződésben kikötött minőségben, teljesít (hibásan teljesít) és a szerződésszegést 10 napon belül nem orvosolja,
 • - ellen csőd- vagy felszámolási eljárás indul, vagy végelszámolását határozza el,
 • - más súlyos szerződésszegést követ el, vagy egyébként neki felróhatóan vagy az ő érdekkörébe tartozó okból a szerződésszerű teljesítés nyilvánvalóan lehetetlenné válik.

12.2 Amennyiben a Szállító a Megrendelő elállását megelőzően a Beszerzési Szerződést részben már teljesítette, vagy az eredeti állapot nem állítható helyre, a Megrendelő az elállás helyett a Beszerzési Szerződés azonnali hatályú felmondására is jogosult. Ebben az esetben a felek elszámolnak egymással, a Szállítót a már teljesített szolgáltatások arányos ellenértéke illeti meg.

12.3 A Megrendelő - elállása vagy felmondása esetén - a Beszerzési Szerződéssel elérni kívánt cél megvalósítására alkalmas szerződést köthet, és – a Ptk. kártérítésre vonatkozó szabályai szerint – a Szállító köteles megtéríteni a Megrendelőnek a Beszerzési Szerződésben és a fedezeti szerződésben kikötött ellenértékek közötti különbséget, továbbá a Megrendelő fedezeti szerződés megkötéséből eredő költségeit.

12.4 A Beszerzési Szerződés bármely okból történő megszűnését követően a Szállító köteles késedelem nélkül visszaadni a Megrendelőnek a Megrendelő által a teljesítés érdekében neki átadott vagy egyébként a birtokában lévő és a Megrendelő tulajdonát képező dolgokat, dokumentációt, adatokat és információkat, és az azokból készült összeállítást.

XIII. Korrupcióellenes rendelkezések

A Szállító a saját és alkalmazottai és/vagy alvállalkozói és más közreműködői nevében szavatolja, hogy

 • nem követ el olyan cselekményt vagy mulasztást, amelynek következtében a Megrendelő vagy a Szállító megsértene bármely korrupcióellenes jogszabályt, illetve korrupciós bűncselekményt valósítana meg;
 • késedelem nélkül tájékoztatja a Megrendelőt
  • ha a Megrendelő vagy a Megrendelő névében eljáró személy a Szállítótól bármely anyagi vagy más jellegű előnyt kér vagy elfogad,
  • a Szállító által adott vagy ígért, bármely anyagi vagy más jellegű előnyt vagy annak ígéretét elfogadja, feltéve mindkét esetben, hogy az közvetve vagy közvetlenül a Beszerzési Szerződéssel összefügg.

XIV. Záró rendelkezések

14.1 A Beszerzési Szerződés egyes rendelkezéseinek érvénytelensége nem jelenti a Beszerzési Szerződés egészének érvénytelenségét. Ilyen esetben felek kötelesek az érvénytelen rendelkezést az ügyleti akaratuknak és a szerződéskötéskor fennálló céljuknak leginkább megfelelő rendelkezéssel helyettesíteni.

14.2 A Szállító a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult a teljesítéshez alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni. A közreműködő igénybevétele nem mentesíti a Szállítót a Megrendelővel szembeni felelőssége alól. A Szállító az általa igénybe vett közreműködő magatartásáért a Ptk. 6:148. § szerint felel.

14.3 A Beszerzési Szerződés módosítása kizárólag írásban érvényes.

14.4 A Megrendelőt az ÁSZF alapján megillető jogok és jogorvoslati lehetőségek kiegészítik és nem helyettesítik a jogszabályokban biztosított jogokat és jogorvoslati lehetőségeket.

14.5 A Beszerzési Szerződésben és az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó (beleértve azok érvényességének, illetve az azokban szereplő kikötések és megállapodások értelmezésének kérdéseit is). A magyar nemzetközi magánjog kollíziós szabályai nem érvényesülnek (felek kizárják a magyar jogról történő továbbutalást más ország jogára).

14.6 Az ÁSZF és a Beszerzési Szerződés magyar nyelven készül. Amennyiben az ÁSZF és a Beszerzési Szerződés a magyar mellett más nyelvre is lefordításra és / vagy más nyelven is aláírásra került, eltérés esetén a magyar nyelvű szöveg változat az irányadó.

Szelence Kft.