Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

A Szelence Korlátolt Felelősségű Társaságtól (székhelye: 2600 Vác Csatamező u. 2., cégjegyzékszáma: 13-09-072260, adószáma: 12141300-2-13) (a „Szelence Kft.”) kiemelten fontosnak tartja a természetes személyek adatkezeléshez kapcsolódó jogainak tiszteletben tartását és érvényre juttatását.

A Szelence Kft. a természetes személyek személyes adatainak kezelése - különösen gyűjtése, tárolása, rendszerezése, felhasználása és esetleges továbbítása - során minden esetben az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (az „általános adatvédelmi rendelet”), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi rendelkezések (az „adatvédelmi jogszabályok”) alapján jár el.

Az ezen Adatkezelési tájékoztatóban használt fogalmak – eltérő meghatározás hiányában – az általános adatvédelmi rendeletben meghatározott tartalommal bírnak.

Az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza a Szelence Kft. ügyfeleinek és potenciális ügyfeleinek személyes adatai kezelésére vonatkozó feltételeket.
Ügyfelek, akik bármilyen, a Szelence Kft. által gyártott, behozott vagy forgalmazott termékek, vagy az általa kínált szolgáltatások megrendelése érdekében a Szelence Kft-vel szerződést kötnek. Potenciális ügyfelek, akik a Szelence Kft-ről, annak termékeikről vagy szolgáltatásaikról bármilyen módon érdeklődnek, vagy a Szelence Kft. által szervezett nyereményjátékokban, eseményeken, vagy csoportokban vesznek részt.

Az adatgyűjtés történhet

 • a termékeink vagy szolgáltatásaink megrendelésekor személyesen,
 • a Szelence Kft. weboldalának használatával,
 • telefonos érdeklődés során,
 • a Szelence Kft. által szervezett nyereményjátékokban, eseményeken, vagy csoportokban való részvétellel,
 • bármely más helyen és módon, amikor egy potenciális ügyfél kapcsolatba lép velünk vagy mi felvesszük a kapcsolatot vele.

A Szelence Kft. weboldala harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. A harmadik személyek által üzemeltetett weboldalak tartalmáért, továbbá az ott vagy azokon keresztül megadott személyes adatok kezeléséért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

ADATKEZELŐ

Személyes adatait a Szelence Kft. kezeli. A Szelence Kft. székhelye a 2600 Vác Csatamező u. 2. szám alatt található.

A Szelence Kft. az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelésével járó adatkezelési műveleteket nem folytat; adatvédelmi tisztviselőt nem jelölt ki.

ADATKEZELÉSI CÉLOK

Az általunk gyűjtött személyes adatokat a következő célokra használhatjuk:

Adatkezelési célok Az adatkezelés jogalapja
A termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdések megválaszolása, árajánlat adás A szerződés megkötését megelőzően, az érintett kérésére történő lépések.
A termékeink értékesítése, szolgáltatásaink nyújtása A szerződés teljesítése
Számviteli, adózási és pénzmosási szabályok megtartása Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése
Reklám üzenetek küldése (hírlevelek, a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos újdonságok, fejlesztések, promóciós ajánlatok, meghívók valamilyen eseményünkre vagy nyereményjátékunkban történő részvételre) Az érintett hozzájárulása (amennyiben az a jogszabályok szerint szükséges) vagy az adatkezelő jogos érdeke
Termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos ügyfél elégedettségi felmérések Az adatkezelő jogos érdeke (termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése)
Az üzleti tevékenységünk követése és elemzése (pl. riportok, beszámolók). Az adatkezelő jogos érdeke (a tevékenységünk eredményének mérése, valamint a termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése)
Részvétel az általunk szervezett nyereményjátékokban vagy eseményeken Az érintett hozzájárulása
Részvétel az általunk létrehozott csoportokban Az érintett hozzájárulása
Panaszkezelés Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy az adatkezelő jogos érdeke (egy későbbi per vagy más jogvita megelőzése)
Weboldalaink működése és biztonsága Az adatkezelő jogos érdeke (weboldalaink folyamatos működése)
Az érintettek a személyes adataik kezelésével kapcsolatos kérelmének kezelése Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése

A SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

Mindig csak olyan személyes adatokat gyűjtünk, amik az adatkezelés céljára szükségesek.

Különösen a következő típusú személyes adatokat gyűjthetjük Önről:

 • közvetlen személyazonosításra alkalmas adatok, például név, cím, telefonszám, email címét,
 • a közöttünk lévő ügyfélkapcsolatra vonatkozó adatok, például szerződés vagy megrendelés szám;
 • online azonosító;
 • a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos elégedettségre vonatkozó adatok;
 • a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos panaszra vonatkozó adatok;
 • bármely más adat, ami az adatkezelés célja szerint szükséges.

A WEBOLDAL HASZNÁLATA SORÁN GYŰJTÖTT SZEMÉLYES ADATOK

A szelencekft.hu weboldal használata során az érintett felhasználó eszközének bizonyos adatai tárolódnak szerverünkön (pl. a felhasználó szolgáltatójának neve, annak az oldalnak az adatai, ahonnan a Szelence Kft. oldalát elérte, a felhasználó IP címe), amelyeket sütikkel valósítunk meg.
Erről bővebb információt Cookie tájékoztatónkban talál.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

Az általunk gyűjtött személyes adatokat csak addig tároljuk, ameddig azokra a céljaink elérése érdekében szükségünk van.

A tárolási idő meghatározásakor különösen a következő szempontokat vesszük figyelembe:

 • a kérésének teljesítéséhez vagy a panaszának megválaszolásához szükséges időt,
 • a közöttünk létrejött szerződés tartamát,
 • az általunk szervezett nyereményjátékok vagy események tartamát,
 • azt az időt, ameddig reklám üzeneteinkkel kapcsolatban érdeklődik, vagy a reklámok küldéséhez adott hozzájárulását vissza nem vonja,
 • jogszabályi kötelezettségeinket.

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

A személyes adatok kezelés során adatfeldolgozókat vehetünk igénybe, akik a nevünkben járnak el. Velük kizárólag abban a mértékben közlünk személyes adatokat, amennyiben az a rájuk bízott feladatok teljesítéséhez szükséges. Az adatfeldolgozók kötelezettséget vállalnak felénk a jogszabályoknak való megfelelésre, a személyes adatok biztonságos kezelésére, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására, valamint arra, hogy a velük közölt személyes adatokat saját reklám céljaikra nem használják fel.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban az érintettet az alábbi jogok illetik meg:

Hozzáférési jog
Az érintett hozzáférhet a személyes adataihoz, vagyis visszajelzést kérhet tőlünk, hogy kezeljük-e az adatait és másolatot kérhet azokról.

A helyesbítéshez való jog
Az érintett kérheti a személyes adatainak helyesbítését, ha azok tévesek, hiányosak vagy elavultak.

A törléshez való jog
Az érintett kérheti a személyes adatainak törlését („elfeledtetését”). A személyes adatok törlésére akkor kerülhet sor, ha azokra már nincs szükségünk vagy azokat jogellenesen kezeltük. Amennyiben a személyes adatokat az érintett hozzájárulása alapján kezeljük, és az érintett a hozzájárulását visszavonja, szintén töröljük az adatait. Nem töröljük azokat az adatokat, ha azokra a közöttünk létrejött szerződés teljesítése érdekében vagy jogszabályi kötelezettségünk miatt van szükségünk.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az adataira más nincs szükségünk vagy azokat jogellenesen kezeltük, azonban az érintett az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott okból mégsem szeretné, hogy töröljük azokat.

Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintettnek az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott esetekben joga van az adatai hordozhatóságához, vagyis ahhoz, hogy azokat a személyes adatokat, amiket az érintett bocsátott a rendelkezésünkre, tagolt, géppel olvasható formátumban megkapja, vagy kérje azok más adatkezelőnek történő továbbítását.

A tiltakozáshoz való jog
Az érintett tiltakozhat az adataink kezelése ellen, ha az az adatkezelő jogos érdekében történik. Amennyiben a tiltakozás alapos, az érintett kérése szerint töröljük az adatait vagy korlátozzuk azok kezelését. Az érintett tiltakozhat továbbá az adatainak közvetlen üzletszerzésre (reklám üzenetek küldése érdekében) történő kezelése ellen.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak gyakorlása érdekében megkereshet minket az alábbi email címen szelence@szelencekft.hu, vagy postai levélben a Szelence Kft. 2600 Vác, Csatamező út 2. címen.

Végül, a személyes adatainak kezelését érintő panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hivatalhoz is fordulhat, ide:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
cím: 1530 Budapest, Pf.: 5, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
tel. +36 1 391 1400
Weboldal: http://www.naih.hu/

AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

A Szelence Kft. fenntartja az Adatkezelési tájékoztató módosításának jogát.