Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

BEVEZETÉS

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Szelence Képviseleti Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2600 Vác Csatamező u. 2., cégjegyzékszáma: 13-09-072260, adószáma: 12141300-2-13), továbbiakban Szelence Kft és a Megrendelő között, (továbbiakban együtt Felek) létrejövő keret jellegű szerződések, amelyek alapján Szelence Kft a Megrendelő megrendelését teljesíti. Az ÁSZF minden esetben érvényes amennyiben Szelence Kft lehetővé teszi, hogy Megrendelő tartalmát megismerje és azokat Megrendelő elfogadta. Ezen elfogadásnak minősül, amennyiben Szelence Kft ajánlatában hivatkozik az ÁSZF-re és Megrendelő megrendelésében hivatkozik a Szelence Kft ajánlatára.

Az ÁSZF tartalmától eltérő szerződéses feltételek kizárólag a Szelence Kft és Megrendelő írásos egyedi szerződése útján alkalmazhatók.

SPECIFIKÁCIÓK

A Szelence Kft leszállítja, Megrendelő megvásárolja az árut, ami a Szelence Kft írásos ajánlatában részletezésre került és a Megrendelő elfogadta azt, vagy Megrendelő megrendelte és a Szelence Kft visszaigazolta azt. Megrendelő vállalja a felelősséget az általa szolgáltatott adatok valódiságáért. Szelence Kft fenntartja a jogot, hogy a megrendelést követően változtasson az áru egyes tulajdonságain, amennyiben azt biztonsági vagy egyéb szempontok megkövetelik és azok nem befolyásolják az áru minőségét és műszaki alkalmasságát.

MEGRENDELÉS TÖRLÉSE

A Szelence Kft által visszaigazolt megrendelések későbbi, Megrendelő általi törlése csak azokban az esetekben elfogadott, ha arról korábban írásos megállapodás született a Felek között, vagy Megrendelő a felmerülő költségeket és a törlésből származó károkat megtéríti a Szelence Kft részére, legyen az munka, anyag, vagy szállítási költség, vagy bármely más költség, mely a törlés eredményeként jelentkezett.

ÁR

A Szelence Kft fenntartja a jogot, hogy – ettől eltérő írásos megállapodás hiányában - a megrendelést követő és a leszállítást megelőző bármely időpontban az áru árát megváltoztassa. Erről Megrendelő előzetesen írásban értesítést kap. Az ár megváltoztatása lehetséges, amennyiben azt a felmerülő költségek megkövetelik, eredjenek azok a Szelence Kft felelősségi körén túlmutató külső hatásokból, a Megrendelő által igényelt változtatásokból, érintsenek azok anyag vagy munkaköltséget, az áru műszaki kivitelét, darabszámát, szállítási határidejét. Az árajánlatban feltüntetett árak nettó árak, melyeket terhelő ÁFA megfizetése is Megrendelő kötelezettsége.

FIZETÉSI FELTÉTELEK

A fizetési feltételek minden esetben egyedi úton a Szelence Kft által adott árajánlat szerint, vagy a Szelence Kft és a Megrendelő között létrejövő egyedi szállítási szerződés szerint értendők. Megrendelő köteles az áru ellenértékét a Szelence Kft részére megfizetni a kiállított számla dátumától jelzett határidőn belül. Amennyiben ezt Megrendelő nem teljesíti, úgy a Szelence Kft jogosult

  • a szerződés felbontására, és/vagy
  • a Megrendelő részére további szállítások felfüggesztésére, és/vagy
  • késedelmi kamat felszámítására, mely a Magyar Nemzeti Bank mindenkor érvényes alapkamatának kétszerese

mindaddig amíg a számla teljes mértékben kiegyenlítésre kerül.

SZÁLLÍTÁS, MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁSA

A szállítás határideje és paritása minden esetben egyedi úton a Szelence Kft által adott árajánlat szerint, vagy a Szelence Kft és a Megrendelő között létrejövő egyedi szállítási szerződés szerint értendők. Általános esetben az áru leszállítása a Szelence Kft váci telephelyére a Szelence Kft feladata. Az áru készre jelentését követően a további szállítást a Megrendelő telephelyére a Megrendelő, vagy megállapodás függvényében a Szelence Kft végzi.

A Szelence Kft árajánlatában szereplő szállítási határidő minden esetben az ajánlatadás időpontjában fennálló becsült határidő, mely az aktuális gyártási leterheltség, és általános tapasztalat alapján kerül meghatározásra. Pontos szállítási határidő a megrendelés visszaigazolásakor adható, melyet valamennyi gyártási információ birtokában juttat el a Szelence Kft a Megrendelő részére. Szükség esetén több megrendelés visszaigazolás is küldhető amennyiben a megrendelés időpontjában a pontos szállítási határidők még nem határozhatók meg.

Előzetes értesítést követően az áru a jelzett szállítási határidő előtt is leszállítható és leszámlázható.

Amennyiben az áru készre jelentését követően Megrendelő az árut nem veszi át, a Szelence Kft az árut annak tényleges leszállításáig tárolhatja a felmerülő költségek érvényesítése mellett, azonban ebben az esetben az áru átadása nem feltétele a számla kibocsátásának.

KÖTBÉR

A szállítási határidő alapvetően nem elsődleges szempont. Ennek be nem tartásáért a Szelence Kft kötbér fizetésére nem kötelezhető.

Kötbérigény érvényesítése és a szállítási határidő szigorú betartatása csak az ajánlatadás során vagy az egyedi szállítási szerződésben, előzetesen írásban kifejezetten vállalt feltételeknek megfelelően történhet.

TULAJDONJOG

Az áru tulajdonjogát a Szelence Kft mindaddig fenntartja, amíg annak ellenértékét Megrendelő 100%-ban meg nem fizette. Ennek teljesítéséig, amennyiben a fizetési kötelezettségének Megrendelő írásos felszólítást követően sem tesz eleget, a Szelence Kft jogosult az árut telephelyére visszaszállítani, legyen az a Megrendelő vagy egy harmadik fél telephelyén beépítve vagy tárolva.

GARANCIA

A garanciális feltételek elsődlegesen az egyedi úton a Szelence Kft által adott árajánlat vagy a Szelence Kft és a Megrendelő között létrejövő egyedi Szállítási szerződés szerint, továbbá az alábbi általános szempontok szerint érvényesek:

A Szelence Kft. mint az áru gyártójának képviselője garantálja, hogy az áru megfelel az előzetesen elfogadott specifikációnak és mentes anyag-, gyártási-, valamint szerelési hibáktól. A garancia időtartama - attól eltérő megállapodás hiányában - az áru üzembe helyezésétől számított 12 hónap, de nem több mint az áru leszállítását követő 18 hónap.

  • A Szelence Kft nem felelős normál üzemelésből származó természetes kopásért, szándékos kárért, nem a specifikációnak megfelelő vagy megváltozott üzemi feltételek eredményeként létrejövő hibáért, a Gépkönyv utasításainak elmulasztásaiból bekövetkező hibáért, nem rendeltetésszerű használatból adódó hibáért.
  • A Szelence Kft nem vállal garanciát olyan áruért, melynek ellenértékét Megrendelő nem egyenlítette ki teljes egészében.
  • A Szelence Kft nem tehető felelőssé semminemű következmény kárért, direkt és indirekt károkért és sérülésekért (termelés, vagy profit kiesés, vonzatos rendszer, vagy géphibák, stb.)

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A feltételek módosítására a Szelence Kft bármikor egyoldalúan is jogosult.

A Szerződésben és ÁSZF-ben nem szabályozott vitás kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok mindenkori hatályos rendelkezései az irányadóak, rendezésükre Felek kikötik a Vác Városi Bíróság illetékességét.